کادرتکنسین

کادرتکنسین

 • نام و نام خانوادگی: محمد حاج عليخاني
  سمت: تكنسين كارگاه برق

  تلفن : 33912346 - شماره اتاق : 4106

 • نام و نام خانوادگی: مهدی دادایی
  سمت: تکنسین کارگاه

  زمینه ی فعالیت : نگهداری و تعمیرات  

   شماره تلفن:33912346 -شماره اتاق:5103

 • نام و نام خانوادگی: مصطفی شریفیان
  سمت: تکنسین کارگاه

  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری

   شماره تلفن:33912342 - شماره اتاق:5112

 • نام و نام خانوادگی: رسول شفیع زاده
  سمت: تکنسین کارگاه

  زمینه فعالیت : جوشکاری 

   شماره تلفن:33912342 - شماره اتاق:2203

 • نام و نام خانوادگی: محسن صانع پرور
  سمت: تکنسین کارگاه

  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری 

   شماره تلفن:33912342 - شماره اتاق:2101

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا عبدالهي
  سمت: تكنسين كارگاه ماشين كاري
 • نام و نام خانوادگی: اسماعیل کریمی
  سمت: مسئول امور عمومی

  شماره تلفن:33912389 - شماره اتاق:5105

تحت نظارت وف بومی