کادر اداری

کادر اداری

  • نام و نام خانوادگی: زهره نصیران
    سمت: مسئول دفتر

    شماره ی تلفن : 33912341 -33912340  

    شماره ی اتاق :2104

تحت نظارت وف بومی