مدیریت

مدیریت

  • نام و نام خانوادگی: دکتر امین اله محمدی
    سمت: سرپرست مرکز کارگاههای آموزشی
    amin1@cc.iut.ac.ir

    شماره تلفن : 33912341-33912340 شماره اتاق : 2102

تحت نظارت وف ایرانی