هیأت علمی

هیأت علمی

 • نام و نام خانوادگی: قاسم عظیمی
  سمت: استاديارمهندسي مواد
  azimi_gh@cc.iut.ac.ir

  زمینه ی تحقیقاتی : جوشکاری

  شماره تلفن :33912343- شماره اتاق :3206

 • نام و نام خانوادگی: امین اله محمدی
  سمت: استادیار مهندسی مکانیک در ساخت و تولید
  amin1@cc.iut.ac.ir

  زمینه ی تحقیقاتی : فرآیندهای ماشینکاری پیشرفته-آلتراسونیک - شماره تلفن:33912386-شماره اتاق:2201                                        

   

تحت نظارت وف ایرانی