کارمندان

کادر آموزشی

 • نام و نام خانوادگی: بهرام شفیعی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری

  شماره تلفن:33912343 - شماره اتاق:3102

 • نام و نام خانوادگی: لطف اله شفیعی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی مهندسی صنایع

  زمینه ی فعالیت : فلزکاری - ورقکاری - کارپرداز

  شماره تلفن:33912388 - شماره اتاق:2106

 • نام و نام خانوادگی: حیدر طبسی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی مهندسی مکانیک-سیالات

  زمینه ی فعالیت : اتومکانیک-تاسیسات-نگهداری و تعمیرات

  شماره تلفن:33912344-شماره اتاق:4102

 • نام و نام خانوادگی: ریحانه طیبی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی مهندسی برق-قدرت

  زمینه ی فعالیت : برق

  شماره تلفن:33912346 - شماره اتاق:4106

 • نام و نام خانوادگی: الیاس عباسی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری - اتوماسیون

  شماره تلفن:33912390 - شماره اتاق:2206

 • نام و نام خانوادگی: فریدون غفورزاده
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری-اندازه گیری-امین اموال

  شماره تلفن:33912347-شماره اتاق:5108

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا میرزایی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری-فلزکاری-ایمنی و بهداشت

  شماره تلفن:33912391-شماره اتاق:5106

 • نام و نام خانوادگی: منصور کریمی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

  زمینه ی فعالیت : فلزکاری - حمل و نقل

  شماره تلفن:33912391 - شماره اتاق:5107

 • نام و نام خانوادگی: محمدعلي مستشار
  سمت: كارشناس آموزشي كارگاه

  كارشناس ارشد مهندسي مكانيك - سيالات

  زمينه ي فعاليت : تاسيسات

  شماره اتاق: 5108 -شماره تلفن: 33912347

کادر اداری

 • نام و نام خانوادگی: زهره نصیران
  سمت: مسئول دفتر

  شماره ی تلفن : 33912341 -33912340  

  شماره ی اتاق :2104

کادرتکنسین

 • نام و نام خانوادگی: مهدی دادایی
  سمت: تکنسین کارگاه

  زمینه ی فعالیت : نگهداری و تعمیرات  

   شماره تلفن:33912346 -شماره اتاق:5103

 • نام و نام خانوادگی: مصطفی شریفیان
  سمت: تکنسین کارگاه

  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری

   شماره تلفن:33912342 - شماره اتاق:5112

 • نام و نام خانوادگی: رسول شفیع زاده
  سمت: تکنسین کارگاه

  زمینه فعالیت : جوشکاری 

   شماره تلفن:33912342 - شماره اتاق:2203

 • نام و نام خانوادگی: حسن بخشیانی
  سمت: تکنسین کارگاه

  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری 

   شماره تلفن:33912347 - شماره اتاق:5110

 • نام و نام خانوادگی: اسماعیل کریمی
  سمت: مسئول امور عمومی

  شماره تلفن:33912389 - شماره اتاق:5105

 • نام و نام خانوادگی: محمد حاج عليخاني
  سمت: تكنسين كارگاه برق

  تلفن : 33912346 - شماره اتاق : 4106

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا عبدالهي
  سمت: تكنسين كارگاه ماشين كاري

کادر خدمات

 • نام و نام خانوادگی: رضا مسعودیان
  سمت: خدمات

  شماره تلفن:33912342- شماره اتاق: 2105

تحت نظارت وف ایرانی