کادرتکنسین

کادرتکنسین

 • نام و نام خانوادگی: اصغر بمانی
  سمت: تکنسین کارگاه

  زمینه ی فعالیت : اتومکانیک - تاسیسات -

  شماره تلفن :33912347- شماره اتاق:5110

 • نام و نام خانوادگی: مهدی دادایی
  سمت: تکنسین کارگاه

  زمینه ی فعالیت : نگهداری و تعمیرات  

   شماره تلفن:33912346 -شماره اتاق:5103

 • نام و نام خانوادگی: مصطفی شریفیان
  سمت: تکنسین کارگاه

  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری

   شماره تلفن:33912342 - شماره اتاق:5112

 • نام و نام خانوادگی: رسول شفیع زاده
  سمت: تکنسین کارگاه

  زمینه فعالیت : جوشکاری 

   شماره تلفن:33912342 - شماره اتاق:2203

 • نام و نام خانوادگی: محسن صانع پرور
  سمت: تکنسین کارگاه

  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری 

   شماره تلفن:33912342 - شماره اتاق:2101

 • نام و نام خانوادگی: اسماعیل کریمی
  سمت: مسئول امور عمومی

  شماره تلفن:33912389 - شماره اتاق:5105