کادر خدمات

کادر خدمات

  • نام و نام خانوادگی: امید باقری
    سمت: خدمات

    شماره تلفن:33912346 - شماره اتاق :2105

  • نام و نام خانوادگی: رضا مسعودیان
    سمت: خدمات

    شماره تلفن:33912342- شماره اتاق: 2105