مراحل انجام خدمات مرکز کارگاه های آموزشی

طبق فرم انجام خدمات موجود در دفتر مرکز کارگاههای آموزشی انجام می پذیرد.